آزمون استعداد علوم انسانی

آزمون استعداد یابی علوم انسانی تناسب ویژگی های شما  با رشته علوم انسانی در پایه دهم  را  مشخص می سازد

لطفا با صداقت کامل و دقت پاسخ دهید . این آزمون  برای دانش آموزان  نهم طراحی شده است .